Váš nákupný košík je momentálne prázdny.
Ochrana osobných údajov
 
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť 
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú 
adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje 
obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
 
1.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné 
údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával 
ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj 
súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do 
tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci 
sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými 
právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v 
lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
1.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti 
kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 
1.4 Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime 
na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 
2. Vzhľad tovaru
 
2.1 Vzhľad tovaru uvedeného na stránkach www.brillanttrade.sk boli transformované do 
elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD 
panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov.