Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.brillanttrade.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.2 „Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku. 1.3 „Predávajúcim“ sa rozumie Brillant Trade s.r.o Pribylinská 10, 831 04 Bratislava IČO 46587896, DIČ 2023482395, IČODPH SK2023482395, Tel.: +421 948 005 008 , Fax: +421 264 28 23 24(ďalej len „predávajúci“).

1.4 „Elektronickou objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo email odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.

1.5 Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky
predávajúcim (telefonicky či emailom).

1.6 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

1.7 Zoznam tovaru na internetovej stránke www.cistiacachemia.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.8 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny jeho prevzatím.

 

2.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj
je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4 Každá objednávka bude archivovaná v sekcii, do ktorej má kupujúci vždy po prihlásení prístup

 

3.Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4.Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,

- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov v katalógu predávajúceho umiestneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.cistiacachemia.sk.

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote spravidla nie dlhšej ako 7 dní od objednania tovaru kupujúcim.

5.3 V súlade s ust. § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúci v prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú a predávajúci okamžite vydá kupujúcemu potvrdenie o predĺžení dodacej lehoty.

5.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim a ak bude treba dodávku tovaru opakovať je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu všetky náklady vzniknuté neprevzatím prvej dodávky a opätovným doručením tej istej dodávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.5 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.6 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5.7 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.8 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba písomne splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve na seba preberá povinnosti kupujúceho uvedené v bode 4.1 týchto Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom fyzického prevzatia a zaplatenia ceny kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

5.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručenému predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.10 V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru kupujúcim tak môže urobiť v centrálnom sklade prevádzkovateľa na Starej Vajnorskej 17, Bratislava v lehote oznámenej predávajúcim v potvrdení objednávky mailom či telefonicky.

 

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Ceny uvedené na stránkach elektronického internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH.

6.2 Kupujúci umožňuje predávajúcemu platiť v hotovosti prostredníctvom dobierkových služieb alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v sídle kupujúceho.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho alebo dobierkou v mieste dodania tovaru.

6.4 Náklady na prepravu predávajúci poskytuje do 100 km zdarma /tam a späť/ nad 100 km je taxa 25 EUR za každých začatých 100 km. /rozumie sa aj cesta späť/ alebo sa cena dohodne priamo pri realizácií objednávaného tovaru podľa hodnoty objednávky. Pri osobnom vyzdvihnutí tovaru v centrálnom sklade predávajúceho sa poplatok neúčtuje.

6.5 Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, náklady na prepravu sa dohodnú individuálne pri objednávaní tovaru.

6.6 V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená individuálne a spresnená v
akceptovaní objednávky.

6.7 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.8 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

6.9 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.10 Náklady spojené s montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. / Montáž je možné dohodnúť pri objednávaní tovaru./

6.11 Daňový doklad – faktúra sa zasiela spolu s objednaným tovarom.

6.12 Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

 

7. Zľavy

7.1 Pri objednávkach nad 1000€ predávajúci neúčtuje žiadne náklady na prepravu.

7.2 Kupujúci informuje o poskytnutí zľavy pri jednotlivých produktoch individuálne.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2 Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

8.3 Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

8.4 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu www.cistiacachemia.sk.

8.5 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.6 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré
zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka ak bol zakúpený u predávajúceho.

8.7 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.8 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.9 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle spoločnosti predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie
a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru doručenému na reklamáciu predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

c) doručenie príslušenstva, prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do centrálneho skladu predávajúceho – Mgr. Machálik Martin, Stará Vajnorská 17, Bratislava 831 04, ak predávajúci neurčí inak.

8.10 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu.

8.11 V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v
súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.12 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.13 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne
označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.14 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od
kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.15 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.16 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.17 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.18 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.19 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.20 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.22 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.23 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení

8.25 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci  vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledovným spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením
dobropisu na vadný tovar.

8.26 Vybavenie reklamácie sa  vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.27 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.28 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie,
ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu plnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z
dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

9.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

9.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9.4 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

9.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu
tovaru, spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

9.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.8 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4 a 9.5 týchto všeobecných
obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovar späť kupujúcemu.

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónny kontakt a mailovu adresu.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, telefónny kontakt a mailovu adresu.

10.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení paragrafu 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 7 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.4 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

11. Záverečné  ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme emailových správ.

11.4 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

V Bratislave, 1.7.2012

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: ................ (ESHOPY, SEM ZADAJTE VAŠU EMAILOVÚ ADRESU, na ktorú chcete dostávať žiadosti od spotrebiteľov...)   
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  1. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.